جمعه 8 مهر 1401   18:26:34

شرایط احراز اخذ تأیید صلاحیت بازرسی گروه مخازن تحت فشار

داشتن تایید صلاحیت ISO/IEC17020 در زمینه بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب (PT,MT,VT,UT,RTI) در سازه های صنعتی الزامی می باشد.