اطلاعیه ها

آزمایشگاه آبتین تجهیز آزما

1400/2/4 شنبه
.

بسمه تعالیبدینوسیله به اطلاع می رساند؛


 
   بنا بر گزارش دریافت شده مبنی بر فعالیت آزمایشگاه " آبتین تجهیز آزما"  در بیمارستان های سطح کشور؛ گواهینامه آزمایشگاه مذکور جعلی و تحت اعتبار "مرکز ملی تایید صلاحیت ایران"  نمی باشد