لیست مشخصات نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO9001
جستجو مشخصات نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO9001
نام نهاد گواهی کننده
شماره گواهینامه
وضعیت گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
خاتمه تاریخ اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
24 رکورد
نام نهاد گواهی کنندهشماره گواهینامهوضعیت گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهخاتمه تاریخ اعتبار گواهینامهشناسه IAFجزئیات بیشتر
شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران
NACI/101
معتبر
1389/12/07
1404/09/27
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
جزئیات بیشتر
موسسه کیفیت و انطباق کیهان پویا
NACI/102
معتبر
1389/12/08
1404/12/25
12-14-17-18-19-23-25-27-28-29-32-33-34-35-36-37
جزئیات بیشتر
شرکت مرزبان کیفیت
NACI/105
معتبر
1398/06/16
1401/06/15
4-10-12-13-14-17-18-19-22-23-28-29-32- 33-34-35-36-37-38
جزئیات بیشتر
شرکت مودی اینترنشنال قشم
NACI/107
معتبر
1391/12/17
1402/09/18
1-2-3-4-6-10-12-13-14-15-16-17-18-19-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
جزئیات بیشتر
شرکت انطباق کیفیت آسیا
NACI/110
معتبر
1399/12/23
1402/12/22
12-14-17-28-34
جزئیات بیشتر
12345>>>
جمعه 7 مهر 1402 11:25:40