درباره ما

تاریخچه :
نظر به ضرورت تعاملات بين المللي و حفظ منافع جمهوري اسلامي ايران در عرصه رقابت هاي تجاري- بازرگاني در سطح ملي و بين المللي، دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب مصوبات نود و دومين و نود و سومين اجلاس شوراي عالي استاندارد در سال هاي 1374 و 1375 مسئوليت ارزيابي و تائيد صلاحيت نهادهاي ارزيابي انطباق را به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران واگذار نمود که متعاقب آن با تشخيص نياز به ايجاد يک نظام مستقل و بي طرف براي ارائه خدمات تائيد صلاحيت ، نظام تائيد صلاحيت ايران Iran Accreditation System (IAS) در سال 1375 تاسيس گرديد.
نظام تائيدصلاحيت ايران درهفدهمين اجلاس مشترک IAF و ILAC  درسال 1382برابرباسپتامبر2003(در براتيسلاوا اسلواکي)، يادداشت تفاهمي (MOU)را با مجمع بين المللي نهادهاي تائيد صلاحيتIAF) امضا کرد و به عضويت اين مجمع درآمد.
همچنين در سال 1384 نظام تائيدصلاحيت ايران به عضويت مجامع بين المللي PAC  و ILAC درآمد و اعتبار بين المللي نظام تائيد صلاحيت ايران در مجامع مذکور منوط به امضاي موافقت نامه شناسائي چندجانبه  MLA وMRA  گرديد.
ساختار نظام تائيد صلاحيت ايران پيرو تصويب نامه شماره 109124/ ت 43180 ک مورخ 18/05/1388 کميسيون امور زير بنائي دولت موضوع اصل 138 قانون اساسي و آئين نامه اجرائي ماده 33 با توجه به استانداردها و ضوابط بين المللي بازنگري و اصلاح گرديد و در سال 1389 به مرکز ملي تائيد صلاحيت ايرانَ(NACI) Center of Iran National Accreditation  تغيير نام يافت. در همين راستا  در سال 1391 اين مرکز مطابق با ماده 7 آئين نامه فوقق الذکر در چارت سازماني سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان مرکزي مستقل و زير نظر مستقيم رئيس سازمان قرار گرفت.
مطابق با ماده  8 و ماده 9 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مجلس شورای اسلامی، نهاد اعتباردهی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق است. و فعالیت‌های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای‌عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

 
نگاهی گذرا در خصوص روند ایجاد اعتبار بین المللی در مرکز ملی در زمینه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده
1. پیرو استقرار سیستم تایید صلاحیت در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطابق با الزامات بین المللی بر اساس استاندارد ایزو- آی ای سی 17011 و درخواست این مرکز، از اتحادیه تایید صلاحیت آسیا اقیانوسیه (PAC) مبنی بر اعتباربخشی گواهینامه های تایید صلاحیت، ارزیابی همترازی در تاریخ 30/08/1394 لغایت 4/09/1394 (2015.11.21 2015.11.25)  توسط تیم ارزیابی همترازی  PAC،  با موفقیت انجام پذیرفت.
2. امضا موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه با اتحادیه تایید صلاحیت آسیا اقیانوسیه (PAC) در 15/03/1395 (2016.06.15) ، نهمین روز اجلاس مشترک مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) و اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی (ILAC) در کشور تایوان، و کسب اعتبار بین المللی گواهینامه های تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده سیستم های مدیریت کیفیت (ISO 9001) در 32 کشور جهان
3. امضاء موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه (MLA) توسط رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و رییس مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) ، در اجلاس مشترک IAF-ILAC در تاریخ 3/08/1395 (2016.10.24) در کشور هند و کسب اعتبار بین المللی گواهی نامه های تایید صلاحیت نهادهای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001) در بیش از 70 کشور دنیا
4. افزایش دامنه شمول و امضای موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه با اتحادیه تایید صلاحیت آسیا اقیانوسیه (PAC) در 31/03/1396 (2017.06.21) ، نهمین روز اجلاس مشترک مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) و اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی (ILAC) در کشور تایلند، و کسب اعتبار بین المللی گواهینامه های تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی (ISO14001)، مدیریت ایمنی مواد غذایی(ISO22000)  در 32 کشور جهان
5. افزایش دامنه شمول و امضاء موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه (MLA) توسط رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و رییس مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) ، در اجلاس مشترک IAF-ILAC در تاریخ 28/04/1396 (2017.07.19) و کسب اعتبار بین المللی گواهی نامه های تایید صلاحیت نهادهای گواهینامه سیستم های مدیریت زیست محیطی (ISO14001)، مدیریت ایمنی مواد غذایی(ISO22000) در بیش از 70 کشور دنیا
6. پس از ادغام دو اتحادیه حوزه آسیا و اقیانوسیه APLAC و PAC و تشکیل اتحادیه تایید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه به نام APAC افزایش دامنه فعالیت و امضای موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه با اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه APAC در تاریخ 1398/01/06انجام پذیرفت و گواهینامه های سیستم مدیریت انرژی (ISO50001) و گواهینامه های سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی (ISO45001) در بین 45 نهاد تایید صلاحیت عضو، دارای اعتبار گردید.
همچنین افزایش دامنه فعالیت و امضای موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه با اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت (IAF) در 1399/02/31 انجام پذیرفت و گواهینامه های سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی (ISO45001) در بین بیش از 100 کشور عضو، دارای اعتبار گردید.اهداف:
1. ايجاد و برقراري ساختار مناسب و منطبق با ضوابط و الزامات ملي و بين المللي به منظور اجراي بهينه وظايف مربوطه، عضويت در مجامع بين المللي APAC , ILAC , LAF   و امضاي ترتيبات شناسايي هاي دوجانبه و چند جانبه با نهادهاي تاييد صلاحيت ساير کشورهاي جهان
2. تائيد صلاحيت نهاد هاي ارزيابي انطباق با اعتبار بين المللي در داخل و خارج کشور در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در زمينه هاي آزمايشگاه هاي آزمون و کاليبراسيون، نهادهاي ارائه دهنده خدمات بازرسي و نهادهاي گواهي کننده محصول، اشخاص و سيستم هاي مديريتی
3. ارتقاء قابليت اعتماد کليه طرف هاي ذينفع درون و برون مرزي در خصوص صحت فعاليت هاي ارزيابي انطباق 
4. پيشگيري از خروج ارز در زمينه تاييد صلاحيت ها و ارزآوري براي کشور در قبال صدور خدمات تاييد صلاحيت براي نهادهاي ارزيابي انطباق خارجي

وظایف: 

1- اجراي مصوبات و مقررات مربوطه از جمله بند 7 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي از طريق واگذاري بخشي از تصدي گري هاي دولت به نهادهاي تأييد صلاحيت نهادهاي ارزيابي انطباق از جمله نهادهاي ذيل:
 
  • حوزه نهادهای گواهی کننده:
   1-1 نهادهاي گواهي کننده سيستم هاي مديريتي بر اساس استاندارد های سریو سایر استانداردها و مراجع الزامی مرتبط ISO/IEC17021 
   1-2 نهادهاي گواهي کننده محصول بر اساس استاندارد   و سایر مدارک و الزامات بین المللی ISO/IEC 17065
   1-3 نهادهاي گواهي کننده اشخاص بر اساس استاندارد   و سایر مدارک و الزامات بین المللی ISO/IEC 17024
   1-4 نهادهاي تاییدکننده و تصدیق کننده بر اساس استانداردهای    ISO 14065و ISO/IEC 17029 

 
  • حوزه نهادهای بازرسی:
   1-5 نهادهاي بازرسي کننده براساس استاندارد ISO/IEC17020 و ضوابط مربوطه

  • حوزه آزمایشگاه ها:
   1-6 آزمايشگاه هاي آزمون و کاليبراسيون براساس استاندارد ISO/IEC 17025 و دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه
   1-7 آزمايشگاه هاي تشخيص طبي براساس استاندارد ISO 15189
   1-8 آزمایشگاه های ارائه دهنده آزمون کفایت تخصصی براساس استاندارد ISO/IEC17043
   1-9 تهيه کنندگان مواد مرجع بر اساس ISO/IEC17034

2- انجام تحقيقات و به روز آوری اطلاعات و مدارک از داخل و خارج کشور در مورد مقررات و ضوابط فعاليت هاي تأييد صلاحيت و ارزيابي انطباق و تحليل آنها به منظور استفاده در تدوين مقررات و ضوابط مربوطه و طراحي، مستندسازي و استقرار نظام مديريتي لازم در مرکز ملي تأييد صلاحيت ايران طبق استانداردبين المللي
 ISO/IEC 17011 و ضوابط و مقررات بين المللی
3- مشارکت و همکاري در تهيه و تدوين استانداردهاي مورد نياز مرتبط با حوزه فعاليت تأييد صلاحيت نهادهاي ارزيابي انطباق از طريق تحليل اطلاعات و مدارک جمع آوري شده در بند2 به منظور استفاده در تدوين استانداردهاي ملي مربوط در اين زمينه در چارچوب فعاليت هاي مرکز ملي تأييد صلاحيت ايران 
4- فراهم کردن زیر ساخت های لازم در راستای عضويت های مجامع بين المللي ذيربط و ترتيبات بين المللي شناسايي چند جانبه و متقابل MLA  و MRA از طريق ايجاد و حفظ روابط ، همکاري و هماهنگي با سازمانهاي بين المللي، منطقه اي و ملي ساير کشورها که در زمينه هاي مختلف تأييد صلاحيت نهادهای ارزیابی انطباق مندرج در بند يک فعاليت دارند به ويژه کميته ارزيابي انطباق ISO/CASCO
5- تعامل با نهادهاي تأييد صلاحيت ساير کشورها به منظور کسب تجربيات و تبادل اطلاعات و تشريک مساعي در امور اجرايي
ثبت ملي گواهينامه هاي تأييد صلاحيت صادره توسط مرکز ملي تأييد صلاحيت ايران براي نهادهای ارزیابی انطباق مندرج در بند يک  و تهيه و انتشار فهرست مربوطه در وب سايت مرکز
6- انجام فعاليت هاي ترويجي و اطلاع رساني در مورد مقررات، ضوابط و ساير موضوعات مربوط به تأييد صلاحيت نهادهای ارزیابی انطباق مندرج در بند يک به روش هاي مقتضي از جمله از طريق برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي توجيهي و انتشارات تخصصي
7- اظهارنظر در مورد پيش نويس ضوابط و استانداردهاي بين المللي در زمينه هاي مرتبط با تأييد صلاحيت و همچنين شرکت در اجلاسيه هاي  مجامع و سازمانهاي بين المللي ذيربط به منظور مشارکت در تدوين ضوابط و استانداردهاي بين المللي مربوطه
8- استفاده از ارزيابان، کارشناسان و متخصصان فني خارج از مرکز در امور مختلف پس از تأييد آنها توسط مرکز با رعايت ضوابط و مقررات  ملي و بين المللي بر حسب نياز 
انجام نياز سنجي هاي آموزشي کليه کارکنان دست اندرکار در مرکز و همچنين نياز سنجي آموزشي ارزيابان و متخصصان فني مورد نياز برون سازماني و ايجاد تمهيدات لازم براي ارائه آموزش هاي مرتبط و روزآمد نمودن مستمر دانش و توانمنديهاي افراد مذکور