فرم
لیست مشخصات نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO3834
**جستجو مشخصات نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO3834
نام نهاد گواهی کننده
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
7 رکورد
نام نهاد گواهی کنندهوضعیت گواهینامهشماره گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهتاریخ خاتمه اعتبار گواهینامهشناسه IAFجزئیات بیشتر
شرکت ژیک سیستم
معتبر
NACI/114
1398/07/10
1404/08/28
17-18
جزئیات بیشتر
انطباق کیفیت آسیا
معتبر
NACI/110
1399/12/23
1402/12/22
17-18-28
جزئیات بیشتر
آرین توف پاسارگاد
معتبر
NACI/127
1400/11/20
1403/11/20
17-18
جزئیات بیشتر
شرکت ایزد هور آریا
معتبر
NACI/129
1400/12/25
1403/12/25
17 - 18 - 28
جزئیات بیشتر
بیکران راهکار سعادت
معتبر
NACI/119
1401/05/09
1404/05/08
28
جزئیات بیشتر
12>>>
شنبه 30 تیر 1403 07:57:34