لیست نهادهای گواهی کننده محصول تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17065
جستجو نهادهای گواهی کننده محصول تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17065
نام نهاد گواهی کننده
شماره گواهینامه
وضعیت گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
خاتمه تاریخ اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
1 رکورد
رديف نام نهاد گواهی کنندهشماره گواهینامهوضعیت گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهخاتمه تاریخ اعتبار گواهینامهمحصولجزئیات بیشتر
1پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی( سهامی خاص)
NACI/PCB203
معتبر
1399/12/23
1405/12/22
مطابق موارد مندرج در گواهینامه
جزئیات بیشتر
شنبه 30 تیر 1403 07:53:21