لیست نهادهای گواهی کننده محصول تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17065
جستجو نهادهای گواهی کننده محصول تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17065
نام نهاد گواهی کننده
شماره گواهینامه
وضعیت گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
خاتمه تاریخ اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
1 رکورد
رديف نام نهاد گواهی کنندهشماره گواهینامهوضعیت گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهخاتمه تاریخ اعتبار گواهینامهمحصولجزئیات بیشتر
1پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی
NACI/121
معتبر
1399/12/23
1402/12/22

جزئیات بیشتر
شنبه 25 فروردین 1403 23:16:33