آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
مجوز دیدن نمونه از موجودیت را نداريد!
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر
زمینه فعالیت

مرتب سازی u
2314 ركورد
 • نام آزمایشگاه: معین گستر کریمان
  تاریخ اعتبار: 1402/09/30
  شماره گواهینامه: Kr/3663
  استان ها: کرمان
  تلفن: 0343334343
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: تراز آب اردبیل
  تاریخ اعتبار: 1403/09/30
  وضعیت گواهینامه: دارای اعتبار
  شماره گواهینامه: AR/1854
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533510750
  نمابر: 04533510750
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبهابرق و الکترونیکبسته بندی و سلولزیبیولوژی و میکروبیولوژیخودرو نیروی محرکهساختمانی و معدنیشیمی و پتروشیمیغذایی و کشاورزیمکانیک و فلزشناسیمهندسی پزشکینساجی و چرماوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: تراز آب اردبیل
  تاریخ اعتبار: 1403/09/30
  وضعیت گواهینامه: دارای اعتبار
  شماره گواهینامه: AR/1854
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533510750
  نمابر: 04533510750
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: سنجش روز اردبیل
  تاریخ اعتبار: 1402/09/30
  وضعیت گواهینامه: دارای اعتبار
  شماره گواهینامه: AR/1202
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533511924
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
یکشنبه 9 مهر 1402 20:50:13