آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر
زمینه فعالیت

مرتب سازی u
1828 ركورد
 • نام آزمایشگاه: آبان بسپار توسعه
  تاریخ اعتبار: 1404/08/13
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: kho/4236
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 33430890
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: برنا آزمون پارس - خودرو
  تاریخ اعتبار: 1403/03/31
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: kho/2693
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 06153266092
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آذران گاز مشگین سبز
  تاریخ اعتبار: 1402/09/30
  وضعیت گواهینامه: دارای اعتبار
  شماره گواهینامه: AR/4159
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04532151401
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبهابرق و الکترونیکبسته بندی و سلولزیبیولوژی و میکروبیولوژیخودرو نیروی محرکهساختمانی و معدنیشیمی و پتروشیمیغذایی و کشاورزیمکانیک و فلزشناسیمهندسی پزشکینساجی و چرماوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شرکت خیاو صنعت مدرن
  تاریخ اعتبار: 1403/03/31
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: AR/4092
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 09141591153
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
چهارشنبه 9 اسفند 1402 11:57:20