آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر
زمینه فعالیت

مرتب سازی u
1626 ركورد
 • نام آزمایشگاه: سنجش بنا
  تاریخ اعتبار: 1403/09/30
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: 3623/fa
  استان ها: فارس
  تلفن: 09173830776
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: برنا آزمون پارس
  تاریخ اعتبار: 1404/04/29
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: kho/2721
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 09166335362
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: ایمن کیفیت اتحاد ایرانیان
  تاریخ اعتبار: 1403/03/31
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: AR/4373
  استان ها: اردبیل
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: نگین گستر هادی خلخال
  تاریخ اعتبار: 1403/03/31
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: AR/4372
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04532453600
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: سامانه پایش سلامت
  تاریخ اعتبار: 1404/01/14
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: GL/2081
  استان ها: گیلان
  تلفن: 01333884995
  نمابر: 01331882015
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
پنجشنبه 28 تیر 1403 13:40:07