آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر
زمینه فعالیت

مرتب سازی u
1787 ركورد
 • نام آزمایشگاه: سامانه پایش سلامت
  تاریخ اعتبار: 1404/01/14
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: GL/2081
  استان ها: گیلان
  تلفن: 01333884995
  نمابر: 01331882015
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: استام صنعت
  تاریخ اعتبار: 1404/05/27
  وضعیت گواهینامه: معتبر (صرفاً برای دامنه برق و الکترونیک)
  شماره گواهینامه: 3008/AL
  استان ها: البرز
  تلفن: 34760102
  نمابر: 34760142
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: پارس مینو-193
  تاریخ اعتبار: 1403/03/31
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: T/193
  استان ها: تهران
  تلفن: 44543061
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: واریان گاز-3007
  تاریخ اعتبار: 1404/06/14
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: T/3007
  استان ها: تهران
  تلفن: 56391427-8
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: جوش پی آزمون-2919
  تاریخ اعتبار: 1403/09/30
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: T/2919
  استان ها: تهران
  تلفن: 56730296
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
جمعه 31 فروردین 1403 05:12:53