آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر
زمینه فعالیت

مرتب سازی u
2454 ركورد
 • نام آزمایشگاه: شرکت روز پخش کرمانشاه
  تاریخ اعتبار: 1401/11/13
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Ksh/4424
  استان ها: کرمانشاه
  تلفن: 083-38241621
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شرکت لوله سازی ایمن باران
  تاریخ اعتبار: 1402/02/20
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Ksh/3590
  استان ها: کرمانشاه
  تلفن: 083-34280780
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: تجهیز کالا آزما سنجش آرتا
  تاریخ اعتبار: 1402/03/31
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3522
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533262639
  نمابر: 04533231055
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: نیاز آرتا سبز آزما
  تاریخ اعتبار: 1402/03/31
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3776
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 09149534221
  نمابر: 04533361572
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: سازدار موتور
  تاریخ اعتبار: 1402/09/30
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3774
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04532643387
  نمابر: 04532643385
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
سه‌شنبه 11 بهمن 1401 07:52:28