آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر
زمینه فعالیت

مرتب سازی u
2470 ركورد
 • نام آزمایشگاه: ترازآب اردبیل
  تاریخ اعتبار: 1402/04/26
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/1852
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533510750
  نمابر: 04533510750
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: سنجش روز اردبیل
  تاریخ اعتبار: 1402/03/31
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/1202
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533511924
  نمابر: 04533511924
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آریا سنجش غروب سرخ- بسته‌بندی
  تاریخ اعتبار: 1403/09/13
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: kho/2561
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 06153541684
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: صنایع آران پلیمر آوند
  تاریخ اعتبار: 1402/09/30
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3726
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533873047-8
  نمابر: 04533873049
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: بهین گستر ایوان مدائن
  تاریخ اعتبار: 1402/10/09
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: khr/4275
  استان ها: خراسان رضوی
  تلفن: 5154823291
  نمابر: 5154823291
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
پنجشنبه 17 آذر 1401 11:21:57