آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر
زمینه فعالیت

مرتب سازی u
2446 ركورد
 • نام آزمایشگاه: شایان دقت سهند
  تاریخ اعتبار: 1403/12/23
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: LM/Lab/114
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533669254
  نمابر: 04533669254
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شرکت تعاونی فرآورده های ساختمانی آذر ساروج سبلان
  تاریخ اعتبار: 1403/09/30
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3921
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533873805-9
  نمابر: 04533873805-9
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: بابلان سبز اردبیل
  تاریخ اعتبار: 1402/09/30
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3796
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533818904
  نمابر: 04533818904
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: زرین آزمای اروند(برنا آزمون پارس سابق )
  تاریخ اعتبار: 1402/04/29
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: kho/2721
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 09166335362
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: گروه صنعتی آرتا
  تاریخ اعتبار: 1403/09/16
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3299
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 9-04532326101
  نمابر: 04532326110
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
چهارشنبه 10 خرداد 1402 05:39:47