معاونت ها

1401/9/7 دوشنبه
معاونت های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
شماره داخلی نام و نام خانوادگی
1102 جناب آقای دکتر رحمانی ( معاونت آزمایشگاه ها )
2015 جناب آقای دکتر بصیری ( معاونت بازرسی )
2016 سرکار خانم زرین چنگ ( معاونت نهاد های گواهی کننده )
 
88931907-88931906-88949186-88949185-
88896386
-88896387-88896388-88896398-88896399
شماره تماس های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تهران خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک 23 آدرس
دبیرخانه جهت ارسال فاکس: 88887103
021-88879461 الی 5 داخلی 1222 یا 2000
دبیرخانه