معاونت ها

1401/9/7 دوشنبه
معاونت های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
شماره داخلی نام و نام خانوادگی
1102 جناب آقای دکتر رحمانی ( معاونت آزمایشگاه ها )
2016 سرکار خانم زرین چنگ ( معاونت نهاد های گواهی کننده )
88931907-88931906-88949186-88949185-88896386
-88896387-88896388-88896398-88896399
شماره تماس های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
(ساختمان پزشکپور)
88904191-88897936-88897935-88897934 شماره تماس های معاونت بازرسی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
(ساختمان شهامتی )
تهران خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک 23
تهران خیابان ولیعصر(عج)،  خیابان شهامتی ،  پلاک 33
آدرس
دبیرخانه برای ارسال فاکس: 88887103
88879461-021 الی 5 داخلی 1222 یا 2000
دبیرخانه