روسای گروه

1401/9/7 دوشنبه
88931907-88931906-88949186-88949185-88896386
-88896387-88896388-88896398-88896399
شماره تماس های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
(ساختمان پزشکپور)
88904191-88897936-88897935-88897934 شماره تماس های معاونت بازرسی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
(ساختمان شهامتی )
تهران خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک 23
تهران خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهامتی، پلاک 33
آدرس
دبیرخانه برای ارسال فاکس: 88887103
88879461-021 الی 5 داخلی 1222 یا 2000
دبیرخانه
 
رئیس گروه آزمایشگاه ها
شماره داخلی نام و نام خانوادگی
1005 بررسی و پذیرش درخواستها در سامانه
بررسی امور مربوط به آزمایشگاه های پزشکی و تشخیص طبی
جناب آقای نوله دان
1105 کمیته های بازنگری و تصمیم گیری سرکار خانم حسن پور
1006 -برنامه ریزی و هماهنگی ارزیابی ها، تعیین و تایید تیم های ارزیابی(توسط مرکز/ پیمانکاران)
- بانک ارزیابان
جناب آقای محرابی
1009 - پیگیری مصوبات کمیته  مربوط به صدور  گواهینامه
- صدور گواهینامه ها
- گزارشات در سامانه ارزیابی عملکرد
-  امور مربوط به آزمایشگاههای تعیین ماهیت، اندازه شناسی
- ثبت گزارشات در سامانه ارزیابی عملکرد
جناب آقای صالحی
رئیس گروه بازرسی
132 سرکار خانم  دستیار
رئیس گروه نهادهای گواهی کننده
2008 سرکار خانم شاهوردی