روسای گروه

1401/9/7 دوشنبه
88931907-88931906-88949186-88949185-
88896386-88896387-88896388-88896398-88896399
شماره تماس های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران 
رئیس گروه آزمایشگاه ها
شماره داخلی نام و نام خانوادگی
1005 بررسی و پذیرش درخواستها در سامانه
بررسی امور مربوط به آزمایشگاه های پزشکی و تشخیص طبی
جناب آقای نوله دان
1105 کمیته های بازنگری و تصمیم گیری سرکار خانم حسن پور
1006 -برنامه ریزی و هماهنگی ارزیابی ها، تعیین و تایید تیم های ارزیابی(توسط مرکز/ پیمانکاران)
- بانک ارزیابان
جناب آقای محرابی
1009 - پیگیری مصوبات کمیته  مربوط به صدور  گواهینامه
- صدور گواهینامه ها
- گزارشات در سامانه ارزیابی عملکرد
-  امور مربوط به آزمایشگاههای تعیین ماهیت، اندازه شناسی
- ثبت گزارشات در سامانه ارزیابی عملکرد
جناب آقای صالحی
رئیس گروه بازرسی
2014 سرکار خانم  دستیار
رئیس گروه نهادهای گواهی کننده
2008 سرکار خانم شاهوردی