کارشناسان

1401/9/8 سه‌شنبه
88931907-88931906-88949186-88949185-88896386-
88896387-88896388-88896398-88896399
شماره تماس های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
کارشناس های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
کارشناس های بخش آزمایشگاه ها
شماره داخلی نام و نام خانوادگی
1107 سرکار خانم جودکی
1112 سرکار خانم چراغی (امور مالی)
1102 سرکار خانم بهین بخت
1113 - بررسی و پذیرش درخواستها در سامانه
- بررسی امور مربوط به آزمایشگاه های پزشکی و تشخیص طبی
سرکار خانم سلیمانی
1101 جناب آقای خانی
1109 برنامه ریزی و هماهنگی ارزیابی ها، تعیین و تایید تیم های ارزیابی(توسط مرکز/ پیمانکاران)
-کارشناسان استاندارد، بانک ارزیابان(به روز رسانی، مصاحبه و ..)
-امور مربوط به 17043 و 17034
سرکار خانم سخن آفرین
1006 جناب آقای محرابی 
1110 کمیته های بازنگری و تصمیم گیری سرکار خانم معانی
1106 سرکار خانم صابریان
1007 جناب آقای وریا صالحی
1104 پیگیری مصوبات کمیته  مربوط به صدور  گواهینامه
- صدور گواهینامه ها
- گزارشات در سامانه ارزیابی عملکرد
-  امور مربوط به آزمایشگاههای تعیین ماهیت، اندازه شناسی
- ثبت گزارشات در سامانه ارزیابی عملکرد
سرکار خانم میشانی
1008 جناب آقای کریمی
کارشناس های بخش بازرسی
شماره داخلی نام و نام خانوادگی
2010 سرکار خانم معصومه طارمی
2011 سرکار خانم شیرازی
2012 سرکار خانم صادقی
2004 جناب آقای چراغی
2003 جناب آقای دهقان
2005 جناب آقای علی فرزانه
3006 جناب آقای اسدی
کارشناس های بخش نهادهای گواهی کننده
2006 سرکار خانم عباسپور
2007 سرکار خانم چنگیز عباسی
2001 جناب آقای فلاح
2009 جناب آقای جلیلوند
2006 سرکار خانم عباسپور