فهرست نهادهای پیشنهادی جهت طرح در کمیته تصمیم گیری
1401/11/25 سه‌شنبه
با توجه به ماهیت فنی کمیته تصمیم گیری، فهرست زیر بصورت پیشنهاد بوده و در صورت کفایت زمانی مطرح خواهد شد