خط مستقیم شماره داخلی نام و نام خانوادگی ردیف
بخش ریاست مرکز
88931911
88931912
- جناب آقای دکتر سید محمود هاشمی (رئیس مرکز) 1
102 جناب آقای محمد پور (مسئول دفتر ) 2
سرکار خانم حلوانی 3
جناب آقای عربیان (مسئول حراست )
معاونت آزمایشگاهها
سرکار خانم سهیلی ( معاون آزمایشگاه ) 1
سرکار خانم جودکی 2
سرکار خانم چراغی (امور مالی) 3
-بررسی و پذیرش درخواستها در سامانه
بررسی امور مربوط به آزمایشگاه های پزشکی و تشخیص طبی
سرکار خانم حسن پور (رئیس گروه)
سرکار خانم معانی
جناب آقای خانی
4
-برنامه ریزی و هماهنگی ارزیابی ها، تعیین و تایید تیم های ارزیابی(توسط مرکز/ پیمانکاران)
-کارشناسان استاندارد، بانک ارزیابان(به روز رسانی، مصاحبه و ..)
-امور مربوط به 17043 و 17034
سرکار خانم باقری
(رئیس گروه)
سرکار خانم سخن آفرین
سرکار خانم سلیمانی
5
کمیته های بازنگری و تصمیم گیری سرکار خانم طارمی
(رئیس گروه)
سرکار خانم صابریان
آقای وریا صالحی
6
پیگیری مصوبات کمیته  مربوط به صدور  گواهینامه
-صدور گواهینامه ها
-گزارشات در سامانه ارزیابی عملکرد
- امور مربوط به آزمایشگاههای تعیین ماهیت، اندازه شناسی
-ثبت گزارشات در سامانه ارزیابی عملکرد
آقای اصغر صالحی(رئیس گروه)
سرکار خانم میشانی
جناب آقای کریمی
7
سرکار خانم بهین بخت 8
معاونت بازرسی
88839048 127 جناب آقای گازر (معاون بازرسی) 1
88839044 122 سرکار خانم دستیار (رییس گروه بازرسی) 2
88827121 130 سرکار خانم معصومه طارمی 3
 
88827211 155 سرکار خانم شیرازی 4
88827121 120 سرکار خانم صادقی 5
88827211 128 جناب آقای چراغی 6
88839048 160 جناب آقای دهقان 7
88839044 129 جناب آقای علی فرزانه 8
معاونت نهادهای گواهی کننده ( ساختمان پزشکپور)
88931908 - سرکار خانم زرین چنگ ( معاون CB) 1
88896399 - سرکار خانم شاهوردی 2
88931909 - سرکار خانم عباسپور 3
88896399 - سرکار خانم چنگیز عباسی 4
تهران – خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک23
تهران – خیابان  سپهبد قرنی- کوچه آذرفر – پلاک 195- مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
آدرس
دبیرخانه جهت ارسال فاکس: 88887103
021-88879461 الی 5 داخلی 1222 یا 2000
دبیرخانه