ریاست مرکز

تیم های ارزیابی، مرکز ثقل اعتبار بخشی هستند

تیم های ارزیابی، مرکز ثقل اعتبار بخشی هستند

نشست تخصصی رئیس مرکز ملی تائید صلاحیت ایران با سر ارزیابان نهادهای ارزیابی انطباق برگزار شد.

دوشنبه26دي1401

نشست تخصصی رئیس مرکز ملی تائید صلاحیت ایران با سر ارزیابان نهادهای ارزیابی انطباق برگزار شد.

تصمیم گیری برای 16  آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون و اندازه شناسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تصمیم گیری برای 16 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون و اندازه شناسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/05/02 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 12 آزمایشگاه، ابطال گواهینامه برای 1 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 1 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید. ضمنا با اعطاء گواهینامه برای 2 آزمایشگاه اندازه شناسی قانونی موافقت گردید. یادآوری: این خبر صرفا جهت اطلاع رسانی در پورتال مرکز تهیه شده است ملاک شروع فعالیت برای آزمایشگاهها، دریافت گواهینامه معتبر از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد.

دوشنبه3مرداد1401

هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/05/02 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 12 آزمایشگاه، ابطال گواهینامه برای 1 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 1 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید. ضمنا با اعطاء گواهینامه برای 2 آزمایشگاه اندازه شناسی قانونی موافقت گردید. یادآوری: این خبر صرفا جهت اطلاع رسانی در پورتال مرکز تهیه شده است ملاک شروع فعالیت برای آزمایشگاهها، دریافت گواهینامه معتبر از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد.

بررسی تایید صلاحیت 12 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

اولین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی سال 1401 در تاریخ 19/02/1401 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشکپور برگزار شد.

يكشنبه25ارديبهشت1401

اولین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی سال 1401 در تاریخ 19/02/1401 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشکپور برگزار شد.