اخبار داخلی

بررسی تایید صلاحیت 4  نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

بررسی تایید صلاحیت 4 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

دهمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی سال 1401 در تاریخ 1401/10/11با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، معاونت های تخصصی سازمان، نماینده پژوهشگاه استاندارد، مدیران کل ستادی سازمان در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشکپور برگزار شد.

سه‌شنبه13دي1401

دهمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی سال 1401 در تاریخ 1401/10/11با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، معاونت های تخصصی سازمان، نماینده پژوهشگاه استاندارد، مدیران کل ستادی سازمان در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشکپور برگزار شد.

تصمیم گیری برای 31  آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون، اندازه شناسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تصمیم گیری برای 31 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون، اندازه شناسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

بیست و سومین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون، اندازه شناسی در تاریخ 1401/10/11 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.

سه‌شنبه13دي1401

بیست و سومین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون، اندازه شناسی در تاریخ 1401/10/11 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.

تصمیم گیری برای 21  آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تصمیم گیری برای 21 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

بیست و دومین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/10/04 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.

چهارشنبه7دي1401

بیست و دومین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/10/04 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.

تصمیم گیری برای 16  آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تصمیم گیری برای 16 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

بیست و یکمین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/09/26 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.

سه‌شنبه29آذر1401

بیست و یکمین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/09/26 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.

بررسی تایید صلاحیت 11  نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

بررسی تایید صلاحیت 11 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

نهمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی سال 1401 در تاریخ 1401/09/20 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، معاونت های تخصصی سازمان، نماینده پژوهشگاه استاندارد، مدیران کل ستادی سازمان در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشکپور برگزار شد.

شنبه26آذر1401

نهمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی سال 1401 در تاریخ 1401/09/20 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، معاونت های تخصصی سازمان، نماینده پژوهشگاه استاندارد، مدیران کل ستادی سازمان در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشکپور برگزار شد.

تصمیم گیری برای 18  آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون، اندازه شناسی قانونی، آزمون مهارت توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تصمیم گیری برای 18 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون، اندازه شناسی قانونی، آزمون مهارت توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

بیستمین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون، اندازه شناسی قانونی در تاریخ 1401/09/13 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.

شنبه19آذر1401

بیستمین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون، اندازه شناسی قانونی در تاریخ 1401/09/13 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.

123>>>