1396/2/16 شنبه
1394/2/20 یکشنبه

مدارک عمومی : 
- تکالیف و اهم مقررات مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطابق الزامات استاندارد ایزو 17011
-
NACI-M02_NACI Policy Statement &Objectives 
-NACI-M07 impartiality statment 
- روش اجرایی رسیدگی به شکایت و اعتراضات به شماره NACI-P06
-خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با شرایط فوق العاده NACI-M11
- 
فرم درخواست رسیدگی به شکایات و اعتراضات به شماره NACI-F116
Eng F129 Application for Registration in the database of Assessors & Expert


-مدارک مربوط به کلیه نهادهای گواهی کننده متقاضی
 راهنمای درخواست تایید صلاحیت به شماره NACI-G05
- روش اجرایی اعطاء، تجدید، افزایش، کاهش، تعلیق و ابطال تایید صلاحیت به شماره NACI-P11
- فرم پرسشنامه تایید صلاحیت (Accreditation Application) به شماره NACI-F138
- الزامات مرکز ملی تایید صلاحیت برای پذیرش طرح های ارزیابی انطباق NACI-P25
- دستورالعمل استفاده از گواهینامه و نماد تایید صلاحیت NACI-W01
- دستورالعمل فعالیت های شهودی (Activity Witnessing) NACI-W04
- دستورالعمل ارزيابي از راه دور NACI-W05 
- فرم گزارش چک لیست پیش نیاز ارزیابی از راه دور(Remote Assessment pre-requisite checklist) NACI-F185 
Eng F172 Feedback Form 


مدارک مرتبط با متقاضیان نهاد گواهی کننده سیستم مدیریت
- فرم گزارش چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت(Checklist ISO/IEC17021-1NACI-F143 
- ارزیابی نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

- روش اجرایی الزامات فنی مرکز در ارتباط با درخواست تایید صلاحیت ایزو 17021-1 در زمینه جوش NACI-P23
- Eng F173 Client File Review From
Eng F174 MSCB Auditors

-خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با تغییر ویرایش استاندارد
خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص نهادهای گواهی کننده به شماره NACI-M04

-
خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انتقال گواهینامه های
NACI-M08 ISO 22000:2018

- خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انتقال گواهینامه هایNACI-M09 ISO 50001:2018

Eng F175 Feedback Form
W03 Eng Rev0 MS CB collection

مدارک مرتبط با متقاضیان نهاد گواهی کننده محصول
- معیارهای تایید صلاحیت برای نهادهای گواهی کننده محصول(Accreditation Criteria For Product Certification Bodies)  به شماره NACI-M06

فرم گزارش چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده محصول(Checklist ISO/IEC17065NACI-F168 
فرم گزارش بازنگری طرح(Scheme review Report FromNACI-F182 


مدارک مرتبط با متقاضیان نهاد گواهی کننده اشخاص
-
 فرم گزارش چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده اشخاص(Checklist ISO/IEC17024NACI-F184 
- معیارهای تایید صلاحیت برای نهادهای گواهی کننده اشخاص(Accreditation Criteria For Persons Certification Bodies) به شماره NACI-M12

- فرم گزارش بازنگری طرح(Scheme review Report FromNACI-F182 

فرم های مرتبط با ثبت گواهی های صادره
- Eng F164 Registration Form

- Eng F164 Registration Form.
Eng F165 MS CB Data collection
 Eng F165 MS CB Data Collection.