اطلاعیه و فراخوان

مصوبات بیست و دومین کمیته تصمیم گیری (لغو اعتبار دوساله و چهار ماهه) مورخ 1401/10/04

مصوبات بیست و دومین کمیته تصمیم گیری(لغو اعتبار دوساله و چهار ماهه) مورخ 1401/10/04

با عنایت به مصوبات بیست و دومین کمیته تصمیم گیری مورخ 1401/10/04، به اطلاع کلیه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می رساند:

سه‌شنبه13دي1401

با عنایت به مصوبات بیست و دومین کمیته تصمیم گیری مورخ 1401/10/04، به اطلاع کلیه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می رساند:

خطی مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص تایید صلاحیت آزمایشگاههای کالیبراسیون بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

خطی مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص تایید صلاحیت آزمایشگاههای کالیبراسیون بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

دوشنبه6تير1401