اطلاعیه و فراخوان

مصوبات بیست و دومین کمیته تصمیم گیری(لغو اعتبار دوساله و چهار ماهه) مورخ 1401/10/04

با عنایت به مصوبات بیست و دومین کمیته تصمیم گیری مورخ 1401/10/04، به اطلاع کلیه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می رساند:

سه‌شنبه13دي1401

با عنایت به مصوبات بیست و دومین کمیته تصمیم گیری مورخ 1401/10/04، به اطلاع کلیه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می رساند: