آخرین اخبار

دوشنبه1401/10/26

15:17:3

374

تیم های ارزیابی، مرکز ثقل اعتبار بخشی هستند

تیم های ارزیابی، مرکز ثقل اعتبار بخشی هستند

نشست تخصصی رئیس مرکز ملی تائید صلاحیت ایران با سر ارزیابان نهادهای ارزیابی انطباق برگزار شد.

نشست تخصصی رئیس مرکز ملی تائید صلاحیت ایران با سر ارزیابان نهادهای ارزیابی انطباق برگزار شد.

دکتر هاشمی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش های سرارزیابان، گفت: انتظار می رود در جایگاه رهبر تیم ارزیابی ضمن امانت داری اعتبار تفویض شده از سوی مرکز، بی طرفی را سر لوحه ارزیابی ها قرار داده و به کیفیت در تنظیم گزارشات توجه ویژه ای داشته باشند.

عضو شورای عالی استاندارد اظهارداشت: با توجه به تدوین عدم انطباق ها در روش های اجرایی بازنگری شده، سرارزیابان باید ناظر به الزامات و دستورالعمل های اجرایی گزارشات خود را تنظیم و تمام فرایند ارزیابی برخوردار ازدستور العمل های استاندارد باشد.

رئیس مرکز ملی تائید صلاحیت ایران با تاکید بر کیفی شدن ارزیابی ها، گفت: با توجه به شناسایی،مصاحبه و آموزش حدود 200 نفر از ظرفیت های استانی، به تیم های ارزیابی ملحق خواهند شد وهمراه با دقت و سرعت فرآیند ارزیابی ها انجام می شود.

دکتر هاشمی با اشاره بر اهمیت نقش تیم های ارزیابی، تصریح کرد: تیم های ارزیابی نقطه ثقل اعتباربخشی هستند و اعضای تیم تحت هیچ شرایطی نباید تسلیم تهدید و توصیه در فرآیند ارزیابی شوند و به منظور کیفی سازی ارزیابی هاو استفاده حداکثری از ظرفیت های فنی و استانی، اعضای تیم های ارزیابی رتبه بندی می شوند.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ملی ایران با بیان اینکه صدور مدارک هویتی سرارزیابان و ارزیابان پیگیری می شود، خاطر نشان کرد: رعایت دستورالعمل ها، حذف عوامل اثر گذار بر طولانی شدن فرآیند ارزیابی و رویکرد متواضعانه در برخورد با نهادهای ارزیابی انطباق مورد انتظار مرکز است و اعضای تیم ارزیابی از ارائه هرگونه مشاوره به نهادهای ارزیابی انطباق پرهیز کنند.

دکتر هاشمی در پایان نشست پس از استماع نقطه نظرات، دغدغه ها، انتقادات و پیشنهادات حاضران بر برگزاری جلسات هم اندیشی در راستای ارتقا توانمندی و رفع موانع تاکید کرد.

تصاویر