ریاست مرکز

بيشتر

يكشنبه1401/11/2

11:06:0

1030

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در راستای توانمندسازی بانک ارزیابان

در راستای سیاست های اجرایی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و به منظور تحقق اهداف، بهبود عملکرد سازمانی، به روزرسانی دانش عملیاتی، توسعه مهارت و پرورش ظرفیت ها دوره های آموزشی تخصصی برای بانک ارزیابان برگزار شد .

گفتنی است، 6500 نفر ساعت دوره آموزشی در حوزه آزمایشگاه ها متناسب با تحلیل توانایی های بالقوه، راهبردهای ارتقا فرآیندهای تصمیم سازی ، پيشرفت هاي علمي، نگرش درست برای ایجاد تغییرات، اثر بخشی و کارایی نیروی انسانی برای دستیابی به چشم انداز مرکز ملی تایید صلاحیت ایران پیش بینی شده است .
 

تصاویر