لیست نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO 14001
جستجوی نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO 14001
نام نهاد گواهی کننده
شماره گواهینامه
وضعیت گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
خاتمه تاریخ اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
17 رکورد
رديف نام نهاد گواهی کنندهشماره گواهینامهوضعیت گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهخاتمه تاریخ اعتبار گواهینامهشناسه IAFجزئیات بیشتر
1شرکت دانش انطباق سیستم
126/NACI
معتبر
1397/08/05
1404/08/28
10-12-14-26-27-28-32-34
جزئیات بیشتر
2شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران
NACI/101
معتبر
1396/09/28
1404/09/27
2-3-4-7-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-25-26-27-28-29-30-31-34-35
جزئیات بیشتر
3موسسه کیفیت و انطباق کیهان پویا
NACI/102
معتبر
1396/12/26
1404/12/25
25-27-28-34
جزئیات بیشتر
4شرکت مرزبان کیفیت
NACI/105E
معتبر
1396/10/17
1404/10/17
2-10-12-14-15-16-17-34
جزئیات بیشتر
5شرکت مودی اینترنشنال قشم سرتیفیکیشن
NACI/107
معتبر
1396/12/20
1402/09/18
3-12-14-15-17-18-19-25-28-34
جزئیات بیشتر
1234>>>
شنبه 11 آذر 1402 22:12:09