ریاست مرکز

1401/9/7 دوشنبه
 
بخش ریاست مرکز
شماره مستقیم نام و نام خانوادگی
88931906
88931907
جناب آقای دکتر سید محمود هاشمی (ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران)
جناب آقای محمد پور (مسئول دفتر )
 
2013 سرکار خانم حلوانی
1115 جناب آقای عربیان (مسول حراست )

88931907-88931906-88949186-88949185-88896386
-88896387-88896388-88896398-88896399
شماره تماس های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تهران خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک 23 آدرس
دبیرخانه جهت ارسال فاکس: 88887103
021-88879461 الی 5 داخلی 1222 یا 2000
دبیرخانه
 
پست الکترونیک :  hashemi@inso.gov.ir
ملاقات مردمی  سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران آقای دکتر سید محمود هاشمی  روزهای سه شنبه ساعت 13-20
تلفن دفتر و هماهنگی : 11-88931910