لیست نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO 22000
جستجوی نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO 22000
نام نهاد گواهی کننده
شماره گواهینامه
وضعیت گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
خاتمه تاریخ اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
8 رکورد
رديف نام نهاد گواهی کنندهشماره گواهینامهوضعیت گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهخاتمه تاریخ اعتبار گواهینامهطبقه بندیجزئیات بیشتر
1شرکت دانش انطباق سیستم
126/NACI
معتبر
1397/08/05
1404/08/28
C-D-E-I
جزئیات بیشتر
2شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران
NACI/101
معتبر
1396/09/28
1404/09/27
C-D-E-I
جزئیات بیشتر
3مرزبان کیفیت
NACI/105
معتبر
1402/07/03
1405/07/02
C
جزئیات بیشتر
4شرکت نوین آموز ثبات
NACI/113
معتبر
1397/10/26
1403/11/20
C
جزئیات بیشتر
5شرکت بیکران راهکار سعادت
NACI/119
معتبر
1401/05/09
1404/05/08
C , D
جزئیات بیشتر
12>>>
شنبه 30 تیر 1403 06:21:00