آزمایشگاه کالیبراسیون
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
191 رکورد
 • سال: 1402
  نام استان : مازندران
  نام آزمایشگاه: سنجش گسترالبرز
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1288
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/10/24
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/10/24
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: جرم-حجم-نیرو-فشار-ابعاد
  تلفن و نمابر: تلفن: 32194761-011
  دورنگار : 32194761-011

  آدرس و کدپستی: ایران، مازندران، بابل، بلوار جانبازان ، کوچه بهاران 3
  کد پستی: 4713616537

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : -
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: داروسازی جابر ابن حیان
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2064
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/10/05
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/10/05
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: دما-رطوبت-شیمی-جرم-فشار-دور
  تلفن و نمابر: تلفن: 44503324 -021
  دورنگار : 44503530-021

  آدرس و کدپستی: تهران- کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج
  کد پستی: 1398834511

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.jaber-pharma.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : اصفهان
  نام آزمایشگاه: تولیدی قطعه کاران
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2027
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/08/21
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/08/21
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: اندازه گیری ابعادی
  تلفن و نمابر: تلفن: 37608894-031
  دورنگار : 37608896-031

  آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان، اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان سپاهان، شهرک صنعتی اشترجان، خیابان 11، پلاک 93
  کد پستی: 8465196597

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : ghetehkaran.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: خدمات هوایی پارس
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1402
  فرآیند تایید صلاحیت: تجدید
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/04/16
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1402/08/14
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/08/14
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: الکتریک - فشار
  تلفن و نمابر: تلفن: 44631140-021
  دورنگار : 44631140-021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، اتوبان لشگری، کیلومتر4، بعد از پل هواپیمایی
  کد پستی: 1387833511

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : WWW.PARSAVIATION.COM
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : اصفهان
  نام آزمایشگاه: سریع سنجش سپاهان
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1107
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/09/06
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/09/06
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد-فشار-دما-الکتریک-جرم-حجم
  تلفن و نمابر: تلفن: 2 – 32648061 - 031
  دورنگار : 326846083 - 031

  آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان ، خیابان گلزار جنوبی ، بین خیابان شریفی واقفی و خیابان هشت بهشت غربی ، پلاک 92
  کد پستی: 8154736744

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.Sanjesh-co.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
چهارشنبه 9 اسفند 1402 13:49:23