آزمایشگاه کالیبراسیون
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
160 رکورد
 • سال: 1401
  نام استان : اصفهان
  نام آزمایشگاه: آرکادوربین
  شماره انحصاری گواهینامه: 1851/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/09/26
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/09/25
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: اپتیک
  تلفن و نمابر: تلفن : 32237020– 031
  دورنگار: 32237020- 031

  آدرس و کدپستی: اصفهان، نقش جهان، خیابان استانداری، بن بست یزدان، پلاک 41، (پلاک 5 قدیم)، طبقه 3، واحد 7
  کد پستی: 8146773158

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی: www.geomaticsystem.ir
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : خوزستان
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه آراد برزین ورنا
  شماره انحصاری گواهینامه: 1831/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/29
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/28
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: فشار، دما ، گازسنجی
  تلفن و نمابر: تلفن: 32218252-061
  دورنگار :32218279-061

  آدرس و کدپستی: ایران، اهواز، پاداشهر، خیابان 10، روبه روی سیتی سنتر هیراد، ساختمان طاهرپور
  کدپستی: 6183894173

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : البرز
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سنجش پدیده هوشمند
  شماره انحصاری گواهینامه: 1848/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/09/13
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/09/12
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: دما ،رطوبت، فشار، گاز سنجی، الکتریک
  تلفن و نمابر: تلفن: 91008584-026
  دورنگار: 91008583-026

  آدرس و کدپستی: ایران،کرج، جهانشهر، خ کلهر، خ مینا شکری، پلاک ۳۱، قطعه ۱۲۸۶، طبقه‌ چهارم، واحد ۸
  کدپستی: 3144945438

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : بوشهر
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه آروین تندیس راد آزما
  شماره انحصاری گواهینامه: 1830/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/29
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/28
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: تلفن و نمابر: تلفن: 33381112-061 / 33375967-061
  دورنگار: 33381112-061 / 33375967-061

  آدرس و کدپستی: ایران، اهواز،کیان آباد،خیابان13شرقی، مجتمع مریم ، واحد3
  کد پستی:6155738786

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : کرمانشاه
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه معیار تراز یکان
  شماره انحصاری گواهینامه: 1821/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/10
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/09
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: تلفن و نمابر: تلفن: 38393400-083
  دورنگار : 38393400-083

  آدرس و کدپستی: کرمانشاه،گلستان ،بلوار مصطفی امامی ،چهار راه گلستان ، مجتمع فرید، طبقه 8 ،واحد 82
  کد پستی:6714763329

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
شنبه 8 بهمن 1401 15:33:42