اخبار خارجی

بيشتر

چهارشنبه1402/5/25

11:14:1

1567

در راستای تقویت و توسعه بانک ارزیابان مرکز ملی تائید صلاحیت ایران، اولین دوره آموزشی متخصص فنی بازرسی آسانسورهای برقی و هیدرولیکی برگزار شد

در راستای پیاده سازی سیاست ها و اولویت های برنامه سال 1402 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و به منظور بهره مندی از ظرفیت های استانی در حوزه متخصصین فنی،  اولین دوره آموزشی متخصصین فنی بازرسی آسانسورهای برقی و هیدرولیکی با هدف افزایش مهارت، آموزش و بهسازی سرمایه انسانی با حضور 30 نفر  از همکاران استانی برگزار شد این دوره آموزشی برای اولین بار به صورت تئوری و (عملی ) میدانی طی مدت 8 روز برگزار گردید.                                     Factors That Determine the Commercial Elevator Cost

دوره های آموزشی تخصصی و حرفه ای بانک ارزیابان به منظور تحقق اهداف و رسالت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و برمبنای تغییرات الگوی جدید تعالی سازمانی، انتقال مفاهیم بنیادین، ارتقا كيفيت ارزیابی ها در کشور، تطبيق دانش فنی و مهارت، بروزرسانی اطلاعات و یکپارچگی فرآیند کاری، بهبود ساختار سازمانی و افزایش بهره وری پیش بینی شده است.
شایان ذکر از پس از طی دوره مشاهده گری و ارزیابی نهایی متخصصین فنی که در دوره حضور داشته اند در ترکیب تیم های ارزیابی قرار خواهند گرفت.