ریاست مرکز

بيشتر

سه‌شنبه1402/6/21

09:20:3

477

اساسنامه مجمع اسلامی نهادهای اعتباربخشی حلال به تصویب رسید

ششمین اجلاس سالیانه مدیریتی تایید صلاحیت کشورهای اسلامی SMIIC-AC با تصویب اساسنامه مجمع اسلامی نهادهای اعتباربخشی حلال به کار خود پایان داد.
دراین اجلاس دو روزه بررسی های لازم بر روی جزئیات اساسنامه ازجمله اهداف، اصطلاحات و تعاریف،مجمع عمومی و اعضای آن، نحوی انتخاب اعضای مجمع عمومی، محل استقرار و تامین بودجه مجمع، نحوی انتخاب رئیس و نائب رئیس، استقلال و بی طرفی مجمع، انواع عضویت و فرایند عضویت، فرایند ارزیابی نهاد تایید صلاحیت، وظایف و نحوی انتخاب هیئت تصمیم گیری، شرایط ترتیبات شناسایی چند جانبه ، صلاحیت تیم ارزیابی همترازی، نحوی انتخاب رهبر و اعضای تیم، وظایف تیم ارزیابی، صلاحیت و شایستگی کارشناس اسلامی، معیارهای شایستگی والزامات ارزیابان نهادهای اعتباربخشی، عضویت و معیارهای امضای ترتیبات شناسایی صورت پذیرفت.
تمرکز اصلی این اجلاس، تصویب اساسنامه مجمع اسلامی نهاد های تایید صلاحیت حلال، استقلال و بی طرفی مجمع، عملیات تایید صلاحیت حلال در بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، انواع عضویت ها و محل استقرار دبیرخانه بود. همچنین در تشریح شیوه انتخاب اعضای مجمع عمومی و کمیته اجرایی که یکی از مهم‌ترین ارکان مجمع اسلامی نهاد های تایید صلاحیت حلال است پس از بررسی اعضا، در نهایت نحوه انتخاب اعضای کمیته، شرح وظایف، اختیارات کمیته و محل استقرار به تصویب رسید.
با پیشنهاد دکتر سید محمود هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، هفتمین اجلاس سالیانه مدیریتی تایید صلاحیت کشورهای اسلامی SMIIC-AC به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
ششمین اجلاس سالیانه مدیریتی تایید صلاحیت کشورهای اسلامی SMIIC-AC با حضور ۱۲ کشور عضو، از ۱۵ تا ۱۷ شهریور در کشور ترکیه برگزار شد.

تصاویر